Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tot verkoop en levering van producten, diensten en werkzaamheden die worden aangegaan door Vice Verda bvba (hierna ‘Vice Verda’) en maken hier integraal deel van uit. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en geen enkele afwijking wordt hierop toegestaan, zelfs indien vermeld op documenten van de klant of van zijn vertegenwoordigers, tenzij deze uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van de zaakvoerder van Vice Verda.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige overeenkomsten zowel als voor toekomstige leveringen en bijzondere prestaties.

2. Middelenverbintenis

Vice Verda streeft ernaar diensten en goederen te leveren die voldoen aan de hoogste standaarden in haar sector. Hiertoe zal zij alle middelen aanwenden die het haar mogelijk maken de hoogste kwaliteit te leveren. Doch kan Vice Verda zich nooit verbinden tot het leveren van een welbepaald resultaat.

3. Geldigheidsduur offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offertes 1 maand.

3.2 Een offerte brengt slechts gevolgen teweeg indien zij binnen haar geldigheidsduur ondertekend en gedagtekend werd ter kennis gebracht van Vice Verda.

3.3 Elke bestelling die vanwege Vice Verda niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend voor Vice Verda indien ze schriftelijk is bevestigd door Vice Verda.

3.4 Alle wijzigingen en/of aanvullingen dienen tevens schriftelijk te worden overeengekomen.

3.5 Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

3.6 De overeenkomst aangegaan met Vice Verda kan enkel worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Vice Verda. De klant verbindt er zich toe bij zulke opzegging, een opzeggingsvergoeding te betalen gelijk aan 50% van de prijs waarvoor de overeenkomst werd aangegaan, onverminderd de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties en goederen.

4. Levering en uitvoering

4.1 De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de overeenkomst kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 De gegronde afwijzing van de goederen kan enkel hun vervanging meebrengen, zonder enige schadeloosstelling.

4.3 Bij het niet in ontvangstnemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt Vice Verda het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4.4 Vervoers- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.5 Vanaf de bestelling draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de bestelde goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van Vice Verda of in opdracht van Vice Verda geschiedt.

4.6 Klachten betreffende de geleverde goederen en diensten kunnen niet aanvaard worden dan wanneer zij aangetekend bij Vice Verda toekomen binnen de zeven dagen na levering. Deze klachten moeten een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken op straffe van ongeldigheid van de klacht. De goederen en diensten worden geacht na deze periode definitief te zijn aanvaard.

4.7 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de diensten en goederen steeds geleverd en uitgevoerd op basis van vermoedelijke hoeveelheden. Deze worden verrekend met de werkelijke hoeveelheden na opmeting.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven in eigendom van Vice Verda tot op het ogenblik van gehele betaling van alle verschuldigde bedragen, vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorpereerd of gewijzigd.

6. Betaling en prijzen

6.1 De facturen van Vice Verda zijn betaalbaar ter zetel van Vice Verda of door overschrijving op de vermelde rekening op de vervaldag, minstens binnen de 30 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven dagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Vice Verda kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn zijn de facturen definitief aanvaard, wat elke latere betwisting uitsluit. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2 De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

6.3 Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan de kosten van Vice Verda gestegen zijn ingevolge welkdanige oorzaak ook, zal Vice Verda gerechtigd zijn deze stijging aan de klant door te rekenen voor zover de prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval, dan zal de klant, indien hij zulks verkiest, aan de bestelling kunnen verzaken, doch zonder recht op enige vergoeding of terugbetaling.

6.4 Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro, onverminderd het recht van Vice Verda om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

6.5 Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook behoudt Vice Verda zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen en uitvoeringen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

6.6 Vorderingsstaten worden door Vice Verda opgemaakt in functie van de opmetingsstaat en bevatten de totaal uitgevoerde werken en hoeveelheden van een betreffende periode. Deze vorderingsstaten worden uiterlijk binnen de 3 werkdagen na indiening goedgekeurd door de klant. Bij gebreke aan expliciete goedkeuring binnen deze termijn, wordt de vorderingsstaat beschouwd als aanvaard en impliciet goedgekeurd. De facturen die worden verstuurd na aanvaarding moeten worden betaald conform deze algemene voorwaarden.

6.7 Artikel 6.6 van deze algemene voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing op de eindafrekening.

7. Facturatieadres

Het facturatieadres van de klant is het adres zoals dit vermeld staat op de offerte / overeenkomst / bestelbon, in elk geval het adres van de maatschappelijke zetel van de klant op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. Elke adreswijziging of belangrijke wijziging in de juridische vorm van de klant (overname, verandering BTW-nummer,…) moet onverwijld worden meegedeeld aan Vice Verda per aangetekend schrijven. Indien de klant in gebreke blijft hieraan te voldoen zullen de voormelde wijzigingen niet tegenwerpbaar zijn aan Vice Verda.

8. Ontbinding

8.1 Vice Verda heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste twintig kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door Vice Verda overeenkomstig deze bepaling is de klant aan Vice Verda een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs waarvoor de overeenkomst werd aangegaan, onverminderd het recht voor Vice Verda om een hogere vergoeding te vorderen bij hogere werkelijk geleden schade

9. Exoneratie

9.1 Vice Verda is enkel aansprakelijk voor de materiële schade, met uitsluiting van elke vorm van indirecte en/of gevolgschade (e.g. gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van andere goederen, verlies van contracten, supplementaire kosten,…), die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Vice Verda is steeds beperkt tot de factuursom van de geleverde goederen of diensten waarvoor haar aansprakelijkheid wordt ingeroepen, met een maximum van 2.500 euro, behoudens schriftelijk andersluidend overeengekomen.

9.2 In geval van gezamenlijke fout met andere partijen (leveranciers, architecten, aannemers,…), kan Vice Verda slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan haar eigen fout te wijten is.

9.3 Vice Verda kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door materiële fouten welke eventueel in haar offertes, brieven, catalogi, brochures, etc. mochten voorkomen.

9.4 De klant vrijwaart Vice Verda voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

9.5 Vice Verda kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verkeerd gebruik van de geleverde of gefactureerde goederen.

10. Overmacht

Vice Verda is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. In het geval de overmacht van tijdelijke aard is, zal Vice Verda alsnog trachten alle verplichtingen te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer na onderling overleg tussen de klant en Vice Verda geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Reeds geleverde prestaties door Vice Verda zullen alsnog gefactureerd worden.

11. Waarborg

Vice Verda behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan of in de loop van een bestelling de waarborg te eisen die zij als noodzakelijk zou aanzien en, in geval van weigering, de bestelling te weigeren of te ontbinden zonder enige schadeloosstelling voor de klant.

12. Nietigheid en niet toepassing van clausule

12.1 Nietigheid van één van de bepalingen van de huidige overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.2 Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Vice Verda houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement gent bevoegd, in voorkomend geval het Vredegerecht van het vijfde kanton te Gent.